Principal

BIBLIOGRAFIAObra publicada:

 

SINDREU, Carles, Radiacions i Poemes, pròleg de Rossend Llates, Barcelona, Llibreria Ca­ta­lò­nia, 1928

 

SINDREU, Carles, La klàxon i el camí, pròleg  de Josep M. de Sagarra, Badalona, Eds. Proa, 1931

 

SINDREU, Carles, Darrera el vidre, pròleg de Car­les Riba i colofó de Josep V. Foix, Bar­ce­lo­na,  Amics de les Arts, 1933

 

SINDREU, Carles, El senyor Joanet del Gui­nar­dó, pròleg d'Agustí Esclasans, Barcelona, Se­lec­ta-Gràfiques Diamant, 1954 

 

SINDREU, Carles, El senyor Joanet del Gui­nar­dó, pròleg d'Agustí Esclasans i presentació de Joan Corbera i Palau, Barcelona, Rocaguinarda, Cooperativa Cultural SCCL, edició facsímil, 2003

 

SINDREU, Carles, La singular història d'un club de tenis, pròleg de Carles Soldevila, Barcelona, Talleres Gráficos Hija de J. Ferrer, 1954

 

SINDREU, Carles, Les figures del pessebre de l'Ametlla del Vallès, ofrena del Marquès de Castell-Florite, pròleg de Fèlix Millet i colofons de J. V. Foix i Jeroni de Moragas, Eds. Els Amics de la Poesia, l'Ametlla del Vallès, 1960

 

SINDREU, Carles, Darrera el vidre(1915-1920), Radiacions i Poemes(1920-1928), Obra Po­èti­ca I, textos de Carles  Riba, Josep V. Foix, Ros­send Llates, Joan Oliver i Joan Brossa, Bar­ce­lo­na, Llibres del Mall, 1975

 

SINDREU, Carles, Si veus que neva, des­per­ta'm. Dones de la meva Vida, pròleg de R. Per­ma­nyer, Barcelona, Àmbit Serveis Editorials, 1996

 

 

 

Sobre Carles Sindreu

 

 

 

. AA.DD., Centenari Carles Sindreu. (Co­or­di­na­ció volum) Editat per la Institució de les Lletres Ca­ta­la­nes, gener de 2001.

 

. AA DD, Diccionari de la Literatura Ca­ta­la­na, Bar­ce­lo­na, Eds. 62, 1979, p. 676

 

. AA DD, Nou  diccionari 62 de la  Literatura Ca­ta­la­na, Barcelona, Eds. 62, 2000, p.697

 

. Arenas Noguera, Carme, Carles Sindreu i la modernitat esberlada. Revista "Serra  d'Or", núm 502, octubre 2001, pp56 a 58

 

. Arenas Noguera, Carme, “Carles Sindreu, ca­ça­dor d’imatges poètiques”. Volum centenari Car­les Sindreu (1900-1974) . Institució de les Lletres Catalanes, ed. Gener de 2001

 

. Arenas Noguera, Carme, “Carles Sindreu i Pons o el compromís amb l’avantguarda”, dins Rev. “LAURO” , núm. 21. Abril de 2002

 

. Arenas Noguera, Carme, Els cal.ligrames esportius de  Carles Sindreu o el maridatge fe­liç entre literatura i esport. Revista "Els Marges" núm. 70, Barcelona 2002

 

. Arenas Noguera, Carme, "Art, literatura i esport. Els cal.ligrames esportius de Carles Sindreu". Dins La literatura i l’art en el seu context social, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Mont­ser­rat, Biblioteca Milà i Fontanals, 44,  pp. 63-84. Setembre de 2003

 

. Arenas Noguera, Carme, Carles Sindreu i el compromís amb l’avantguarda.
http://www.uoc.es/lletra/cat/noms/carlessindreu.html

 

. Arenas Noguera, Carme, Esport i modernitat. Els cal.ligrames tennístics de Carles Sindreu. Barcelona, 2005.  Textos de Cultura i Esport, 4. Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport. Setembre, 2005. ISBN- 84-393-6838-0

 

. Badia, Josep, Carles Sindreu. L'home-el poeta-l'humorista, dins  L'Ametlla del Vallès. Ga­le­ria de Personatges. Cròniques del nostre temps (1900-1990), L'Ametlla del Vallès, 1992, pp. 121-137

 

. Fuster, Joan, Literatura catalana con­tem­po­rà­nia, Barcelona, Ed. Curial, 1971, p. 226

 

Gasch, Sebastià, Carles Sindreu, 1900-1975, Barcelona, Serra d'Or, gener de 1975, pàg. 36

 

. Madrenas, D. i Ribera, J.M., "Narrativa i vida literària de postguerra: al voltant de Carles Sindreu (1900-1974)", Actes del Desè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Bar­ce­lo­na, Publicacions de l'Abadia de Mont­ser­rat, 1996, pp. 77-114

 

. Madrenas, D. i Ribera, J.M, "Estratègies a favor del repentisme i del sincretisme narratius: Carles Sindreu, Ramón Gómez de la Serna i/o Jules Renard et alii"

, Estudis de Llengua i Li­te­ra­tu­ra Ca­ta­la­nes /XXXIII, Miscel.lània Germà Colón / 6, Bar­ce­lo­na, Publicacions de l'Abadia de Mont­ser­rat, 1996, pp. 157-183

 

. Madrenas, D. i Ribera, J.M, "A propòsit del narrador Carles Sindreu: trajectòria i límits d'una recuperació literària", Estudis de Llengua i Literatura Catalanes / XXXV. . Homenatge a Arthur Terry, Bar­ce­lo­na, Publicacions de l'Aba­dia de Montserrat, 1997, pp. 219-229

 

. Fuster, Joan, Literatura catalana con­tem­po­rà­nia, Barcelona, Ed. Curial, 1971, p. 226

 

. Garcés, Tomàs, Radiacions i Poemes, dins Car­net de Lletres a La Publicitat, 1-VI-1928

 

. Grandas, Teresa, "Trenta minuts de llanterna màgica", dins A mitja veu. Carles Sindreu. Col.lecció de retrats d'infants. Girona, Museu d'Art, 1996

 

. Molas, Joaquim, Literatura Catalana d'Avant­guar­da 1916-1938, Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1983

 

. Montoliu, Manuel de, "Vida literària: un in­te­re­san­te héroe de novela", dins Diario de Barcelona, 19-XII-1954, p. 22

 

. Moragas, Jeroni de, "Carles Sindreu, caçador d'imatges poètiques ", dins Les figures del pessebre de l'Ametlla del Vallès, de C. Sindreu, L'Ametlla del Vallès, Ed. Els Amics de la poesia, 1960

 

. Parcerisas, Francesc, "Carles Sindreu: L'avant­guar­da considerada com una de les belles arts", dins Diario de Barcelona, 22-VI, 1977

 

. Riba, Carles, Pròleg a Darrera el vidre, de C. Sindreu, Barcelona,

 

. Ribera Llopis, J.M., "Avantguardisme i prosa: dos textos de Josep M. Junoy i Carles Sindreu", Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, III (1994), pp. 83-1000

 

. Salvo, Ramon, 1939-1940: "Els dos àlbums d'Homenaje de Cataluña liberada a su caudillo Franco i les primeres mostres de poesia d'avant­guar­da a la postguerra", dins Revista de Catalunya, 112.  Novembre de 1996.

 

. Salvo, Ramon, "La poesía catalana durante el Franquismo: de la vanguardia poética a la poesía experimental", dins Ínsula, 603-604, marzo-abrtil 1996, pp. 17-31

 

. Sánchez-Juan, Sebastià, "Radiacions i poe­mes, dins La nau dels esports, juny de 1928

Suñol, Martí, De La Garriga i la seva gent, Sant Cugat del Vallès, ER Edicions Catalanes, Temes locals catalans,1983, pp. 117-147

 

. Sunyol i Genís, Martí. Carles Sindreu l'home polièdric. Rev. "Serra d'Or", núm 502. Octubre del 2000. pp. 52 a 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Cal fer constar que, dins les carpetes i documentació que compon el llegat de Carles Sindreu hi ha moltes ressenyes de diaris i revistes, la major part de les quals no fem constar en aquesta bibliografia perquè o bé els falta la data o bé la procedència.